Order online

Danhsách đồ uống

Thức ăn không sử dụng bột ngọt. Xin cho chúng tôi biết nếu bạn bị dị ứng thức ăn hay không dung nạp thực phẩm
Tất cả giá đều được niêm yết bằng ,000 VND và chưa bao gồm 10% VAT & 5% phí phục vụ

QUÁN BỤI’S SIGNATURE COCKTAILS


 
 

THE ART OF "TRA"

 
 

NƯỚC ÉP - JUICES


 
 

NƯỚC ÉP TỔNG HỢP - MIXED JUICES


 
 

COFFEE


 
 

CLASSIC COCKTAILS


 
 

BEERS


 
 

SINH TỐ - SMOOTHIES

 
 

SOFT DRINKS